Semalt: Botnetler we olaryň işleýşi

Semalt Müşderi Üstünligi” Dolandyryjysy Frank Abagnale, botnetiň , ulanyjynyň uzakdan dolandyryp bilýän toruny emele getirýän zyýanly programma üpjünçiligi ýokaşan kompýuterlerdigini düşündirýär. Olara "bot" diýilýär, sebäbi ýokaşan adamyň gönüden-göni täsiri astynda. Botnets ululygy boýunça üýtgeýär, ýöne näçe uly bolsa, şonça-da täsirli bolýar.

Jikme-jikliklerdäki botnetler

Ulanylýan kompýuteriň botnetiň bir bölegidigine ynanýan bolsaňyz, zyýanly programma üpjünçiligi ýokaşandan soň "işe alynmak" ähtimallygy ýokary. Ulgamda özüni gurandan soň, ýa-da uzakdaky serwer ýa-da şol bir tordaky ýakyn botlar bilen habarlaşýar. Botnete gözegçilik edýän, soň botlaryň näme etmelidigi barada görkezmeler iberýär.

Aslynda, kompýuter botnetiň bir bölegi diýlende, kimdir biriniň oňa uzakdan gözegçilik edýändigini aňladýar. Maliýe maglumatlary we işjeňligi ýygnaýan we uzakdaky serwere iberýän açar bloggerler ýaly beýleki zyýanly programma üpjünçiligine sezewar bolýar. Botnet döredijiler munuň bilen näme etmelidigini çözýärler. Funksiýalaryny saklap bilerler, beýleki botnetleri göçürip alyp bilerler ýa-da meseläni ýerine ýetirmekde başgalara kömek edip bilerler. Könelişen programma üpjünçiligi, ygtybarly Java brauzer plaginleri ýa-da garakçy programma üpjünçiligini göçürip almak ýaly kompýuterdäki birnäçe gowşaklyk botnet hüjümleri üçin aňsat nokatlardyr.

Botnet maksady

Şu günler döredilen zyýanly programma üpjünçiliginiň köpüsi girdeji üçin. Şonuň üçin botnet döredijileriniň käbiri diňe iň ýokary gatnaşyja kärendesine almak üçin mümkin boldugyça köp bot toplamak isleýär. Aslynda, olary dürli usullar bilen ulanyp bolýar.

Olardan biri, hyzmat hüjümleriniň paýlanan inkäridir (DDoS). Computerüzlerçe kompýuter bir wagtyň özünde artykmaç ýüklemek niýeti bilen bir web sahypasyna haýyş iberýär. Netijede, web sahypasy ýykylýar we oňa mätäç adamlar elýeterli däl ýa-da elýeterli däl.

Botnetleriň spam hatlaryny ibermek üçin ulanyp boljak käbir işleýiş güýji bar. Mundan başga-da, web sahypasyny fonda ýükläp we gözegçiniň SEO kampaniýasynda mahabatlandyrmak we gowulaşdyrmak isleýän sahypasyna galp basmalar iberip biler. Şeýle hem, soňra nagt satyp bilýän Bitcoins gazyp almakda hem täsirli.

Şeýle hem, hakerler zyýanly programma üpjünçiligini paýlamak üçin botnetleri ulanyp bilerler. Kompýutere girensoň, açar bloggerler, mahabat programma üpjünçiligi ýa-da töleg programma üpjünçiligi ýaly beýleki zyýanly programma üpjünçiligini göçürip alýar.

Botnetlere nädip gözegçilik edip bolýar

Botneti dolandyrmagyň iň esasy usuly, aýratyn kompýuterleriň her biri uzakdaky serwer bilen göni aragatnaşyk saklasa. Ativea-da bolmasa, käbir işläp düzüjiler internet röle söhbetdeşligini (IRC) döredýärler we botnetiň görkezmelere garaşyp biljek başga bir serwerde ýerleşdirýärler. Botnetleriň haýsy serwerlere köplenç birikýändigini, soň bolsa aşak düşürilmegine gözegçilik etmeli.

Beýleki botnetler iň ýakyn "botlar" bilen täsirleşip, soňra yzygiderli maglumatda indiki maglumatlary paýlaýan deň-duşdan peýdalanýarlar. Maglumat çeşmesiniň nokadyny kesgitlemek mümkin däl edýär. Botnetiň netijeliligini bozmagyň ýeke-täk usuly ýalan buýruklar ýa-da izolýasiýa bermekdir.

Netijede, TOR ulgamy botnetler üçin meşhur aragatnaşyk gurşawyna öwrülýär. Tor ulgamynda näbelli bir botneti zaýalamak kyn. Botnet işleýän adamyň haýsydyr bir ýalňyşlygy bolmazdan, ony yzarlamak we aşak düşürmek gaty kyn.